Av. Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

Kurucu ortak

Av. Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

caglar@ayhan-caglar.av.tr

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Avukatlık stajının ardından Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine 1997 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. 1998 yılında girdiği sınavı kazanarak MEB burslusu olarak Almanya’ya yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderildi. Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yazmış olduğu “Marka Sahibinin Türk ve Alman Marka Hukukuna Göre Korunması” isimli doktora tezi “pekiyi” derecesi ile kabul edildi. 2004 yılında tekrar Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalına döndü ve Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2007 yılında yardımcı doçentlik kadrosuna, 2012 yılında ise doçentlik, 2018 yılında da Profesörlük kadrosuna atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Üniversitedeki görevinin yanında 2005 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulu Üyesi (YÖK Temsilcisi) ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde bilirkişi ve TOBB Tahkim divanında Hakem olarak görev yapmaktadır. 2014'den bu yana Ayhan&Çağlar Avukatlık Ortaklığı çatısı altında ortaklık kurduğu Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Başkanı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Rıza AYHAN ile hukuki çalışmalarına devam etmektedir.

Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1995
Avuatlık Stajı Ankara Barosu-1996
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1998
Doktora Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2004
Yrd. Doç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2007
Doçent Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2012

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

Marka Hukuku-Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara 2015, Adalet Yayınevi.
Sermaye Piyasası Hukuku (Doç. Dr. Mehmet Özdamar, Dr. Kürşat Göktürk, Dr. Mehmet Çelebi Can ile birlikte), Eskişehir 2014, 2. Baskı (Anadolu Üniversitesi Yayını).
Ticari İşletme Hukuku-Genel Esaslar (Prof. Dr. Rıza Ayhan ve Doç. Dr. Mehmet Özdamar ile birlikte). 8. Bası, Ankara 2015, Yetkin Yayınevi.
Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması, Ankara 2010, Turhan Kitabevi.
 Der Schutz des Markeninhabers nach türkischem und deutschem Markenrecht. (Marka Sahibinin Türk ve Alman Marka Hukukuna Göre Korunması) Hamburg 2004, Verlag Dr. Kovac.

Patent Hukukunda Ön Kullanım Hakkı Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 1-2 (81-98)
Ticaret Unvanının Korunması (Dr. Mehmet ÖZDAMAR ile birlikte) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl. 2006, (119-151)
Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2007/2 (11-27)
5941 Sayılı Çek Kanunu Hükümlerine Göre Ticaret Şirketi Yöneticileri Hakkında Çek Hesabı Açma ve Çek Düzenleme Yasağı  

 

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2 (1237-1254)

Teyit Mektubu Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2 (1237-1254)
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’de 28.01.2009 tarihinde Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme  

 

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 1-2 (97-112)

Anonim Şirketlerde Aynî Sermayeye Değer Biçilmesi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2010/2 (35-53)
Anonim Şirketlere Ait Taşınmazların Satımında Ehliyet Ve Temsil Sorunları Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (61-85)
TTK Tasarısına Göre Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 75-76 (82-100)
Sınırlı Esnek Sermaye Sistemi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Sa. 1-2 (353-370)